Regulamin

 

 

 

REULAMIN MISTRZOSTW POLSKI W KOLARSTWIE SZOSOWYM

SOBÓTKA - ZAWONIA 2014

rozgrywanych w dniach 25 – 29 czerwca 2014 rok

1. CEL MISTRZOSTW
1.1 Wyłonienie Mistrzów Polski na 2014 rok w rozgrywanych kategoriach.
1.2 Popularyzacja kolarstwa szosowego, uprawiania sportu wyczynowego, propagowanie kultury fizycznej i zdrowego stylu życia.
1.3 Promocja Województwa Dolnośląskiego, Miasta i Gminy Sobótka, Gminy Zawonia

 

2. UCZESTNICTWO
2.1 W Mistrzostwach Polski mogą brać udział zawodniczki i zawodnicy polscy posiadający ważną licencje PZKol/UCI na 2014r w kategoriach: Juniorka, Junior, Elita Kobiet, Orlicy U23, Elita Mężczyzn, oraz Niewidomi i Niedowidzący.
2.2 Mistrzem Polski w poszczególnych konkurencjach i kategoriach zostanie zawodnik, który pokona dystans w najkrótszym czasie.
2.3 Mistrzostwa Polski w kolarstwie szosowym rozgrywane będą zgodnie z przepisami PZKol./UCI, oraz niniejszym Regulaminem.

3. ORGANIZATOR
KS Ślęża Sobótka

WSPÓŁORGANIZATORZY Urząd Miasta i Gminy w Sobótce, Urząd Gminy w Zawoni ,Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Starostwo Powiatu Wrocławskiego, Starostwo Powiatu Świdnickiego, Urząd Gminy Marcinowice, ŚOKSiR, DZKol, PZKol.

4. ADRES BIURA ZAWODÓW
hotel Sobotel ul. Św. Anny 16 55-050 Sobótka

4.1 Biuro czynne zgodnie z programem Mistrzostw Polski

ZGŁOSZENIA ZAWODNIKÓW i EKIP zgłoszenia należy przesyłać do Organizatora zgodnie z przepisami PZKol/UCI obowiązkowo drogą elektroniczną do dnia 20 czerwca 2014r. Druk zgłoszenia dostępny na stronie www.kolarskiemp.sobotka.pl Każdy zawodnik otrzyma zwrotny czip elektroniczny.


 

5.TERMIN i MIEJSCE - SPOSÓB PRZEPROWADZENIA MISTRZOSTW
5.1Wyścigi jazdy indywidualnej na czas rozegrane będą w dniu 25.06.2014r. na trasie z nawrotami start i meta w ZAWONI

25.06.2014r. Juniorka – 15,0 km Junior - 20,0 km Elita Kobiet - 20,0 km Niewidomi i Niedowidzący – 20,0 km Orlik 2x20,0km = 40m Elita Mężczyzn 2x20,0km = 40km

5.2 Mistrzostwa Polski ze startu wspólnego rozegrane zostaną w dniach 27-29.06.2014r. na trasie okrężnej o długości 22,0 km
Start/Meta, ul.Św. Anny 16 w Sobótce obok hotelu Sobotel
27.06.2014r Juniorka 3x22,0 km = 66,0 km Niewidomi i Niedowidzący kobiety 3x 22,0 km = 66,0 km Mężczyźni 4x22,0 km = 88,0 km Junior 6x22,0 km = 132,0 km 28.06.2014r. Orlik 8x22,0 km = 176,0 km Kobiety elita 5x22,0 km = 110,0 km 29.06.2014r. Elita mężczyzn 10x22,0 km = 222,0 km

6. ZASADY FINANSOWANIA
6.1 Koszty organizacyjne Mistrzostw pokrywa Organizator oraz jego współorganizatorzy.
6.2 Startowe pobierane będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami PZKol.
6.3 Koszty związane z udziałem w Mistrzostwach pokrywają zgłaszające się ekipy- kluby oraz indywidualni opiekunowie i zawodnicy.
6.4 Ekipy i zawodnicy, oraz osoby towarzyszące rezerwację i koszta zakwaterowania, wyżywienia dokonują i pokrywają na własny koszt. Wykaz zakwaterowania- Hoteli zostanie podany na stronie Mistrzostw Polski
www.kolarskiemp.sobotka.pl

7. NAGRODY
7.1 Zwycięzcy udekorowani zostaną koszulkami Mistrza Polski PZKol.
7.2 Mistrz Polski otrzymuje puchar, złoty medal, dyplom, i „ koszulkę MISTRZA POLSKI „
7.3 I w-ce Mistrz Polski otrzymuje srebrny medal, dyplom
7.4 II w-ce Mistrz Polski otrzymuje brązowy medal, dyplom
7.6 Medaliści Mistrzostw Polski mają obowiązek w stroju sportowym zgłoszenia się w wyznaczonym terminie i miejscu podanym w programie mistrzostw do uroczystej dekoracji i na konferencjach prasowych chyba że Organizator postanowił inaczej i zostało to ogłoszone.

8. BADANIA ANTYDOPINGOWE:
Kontrola antydopingowa odbędzie się zgodnie z przepisami UCI i PZKol.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
9.1 Odpowiedzialny za organizację Mistrzostw Polski : Przemysław Bednarek dyrektor wyścigu.
9.2 Komisja sędziowska wyznaczona będzie przez kolegium sędziów PZKol i DZKol w porozumieniu z Organizatorem
9.3 Jazda indywidualna na czas rozegrana zostanie przy ruchu całkowicie zamkniętym. Zawodnicy winni zachować dużą ostrożność podczas pokonywania dystansu.
9.4 Wyścigi ze startu wspólnego będą rozgrywane przy ruchu częściowo ograniczonym, jedynie w strefie Startu/Mety ruch będzie całkowicie zamknięty.
9.5 Wyścigi ze startu wspólnego w poszczególnych kategoriach będą pilotowane i zabezpieczane przez policyjne radiowozy i motocykle, filtrujące otwierające i zamykające kolumnę wyścigu.
9.6. Informacje podczas wyścigów będą podawane przez Radio Wyścigu aparaty radiowe do poszczególnych wyścigów będą wydawane po odprawach technicznych.
9.7 Pojazdy sędziowskie,organizatora, neutralne pojazdy pomocy technicznej, karetki pogotowia, pojazdy medialne/telewizyjne/prasowe, motocykle , będą oznakowane i uprzywilejowane w kolumnie wyścigu zgodnie z przepisami PZKol/UCI i Regulaminem MP.
9.8 Kierowcy pojazdów technicznych uczestniczący w Mistrzostwach zobowiązani są do naklejenia na pojazdach oznakowań otrzymanych od Organizatora, oraz zastosowania się do zaleceń przekazanych na odprawie technicznej. Nie dostosowanie się do zaleceń powoduje wykluczenie z kolumny wyścigu
9.9 Zawodnicy i inni uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad przepisów ruchu drogowego podczas jazdy poza kolumną techniczną wyścigów.
9.10 LIMIT CZASOWY w wyścigu ze startu wspólnego : zgodnie z art. 2.3.039 Przepisów Sportowych PZKol limit czasu wynosi 5% i zawodnicy z taką stratą do peletonu będą wycofywani z wyścigu, chyba że Komisja Sędziowska zdecyduje inaczej.
9.11 W wyścigach ze startu wspólnego dla zawodników którzy z różnych powodów przekroczą limit czasowy lub wycofają się będzie pojazd tzw. „Koniec Wyścigu” .
9.12 Zawodnicy i inni uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad i przepisów sportowych PZKol i Organizatora podczas jazdy w kolumnie technicznej wyścigu oraz do podporządkowania się ich decyzji jak również Policji oraz Służb mundurowych zabezpieczenia trasy i Służb porządkowych Organizatora.
9.13 Dyrektorzy sportowi i akredytowane osoby odpowiedzialne są za ścisłe przestrzeganie obowiązującego Regulaminu i Programu Mistrzostw oraz zaleceń Organizatora i Komisji Sędziowskiej.
9.14 KARY : w zakresie kar obowiązują przepisy sportowe PZKol/UCI.
9.15 Zawodnicy powinni posiadać ubezpieczenie od O.C. i N.W.
9.16 Organizator ubezpiecza zawody od OC i N.W. podczas trwania wyścigów Mistrzostw Polski.
9.17 Każdy uczestnik Mistrzostw bierze udział w zawodach na własne ryzyko i odpowiedzialność..
9.18 Za wszystkie zaistniałe wypadki uczestników Mistrzostw Polski, oraz uczestników zabaw rowerowych oraz imprez towarzyszących, podczas trwania zawodów i poza zawodami Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
9.19 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione i skradzione podczas trwania zawodów i poza Mistrzostwami.
9.20 Za wydane numery pobierana będzie licencja dyrektora sportowego, opiekuna, zawodnika
9.21 Nieznajomość Regulaminu Mistrzostw Polski nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania.
9.22 W sprawach spornych a nie ujętych w niniejszym Regulaminie decyduje Organizator Mistrzostw Polski w porozumieniu z Komisją Sędziowską, oraz przedstawicielem PZKol.
9.23 POMOC MEDYCZNA : Organizator zabezpiecza Karetki pogotowia podczas trwania wyścigów, oraz w rejonie Startu/Mety zawodów PUNKT MEDYCZNY.
9.24 WYKAZ SZPITALI:
- SZPITAL SPECJALISTYCZNY kontakt z obsługą medyczną
- POGOTOWIE RATUNKOWE kontakt z obsługą medyczną
9.25 Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez PZKol.
9.26
www.kolarskiemp.sobotka.pl : Program minutowy Mistrzostw , mapki wyścigów, profile tras.

Regulamin zatwierdzony przez PZKol dnia .............................